TillTrainer - פיקוד העורף

סוג התוצר: מחולל
היוצר/ים: אורן אגאי ושחר ברוקס
עבור (הלקוח): פיקוד העורף (מגזר ציבורי)
במסגרת הקורס: פרויקט גמר, 2016
המרצים המלווים: ד"ר ערן גל, רותם ישראל פישלזון

המשימה: פרויקט גמר

פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של התואר בטכנולוגיות למידה, במהלכו מתמודדים הסטודנטים עם אתגר הדרכתי אותנטי ומיישמים את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך הלימודים.

על התוצר:

"TillTrainer" הינו מחולל אימונים בתרגול קבלת החלטות בתרחישי חילוץ. למחולל סביבת עורך וסביבת מאמן, בעזרת סביבת העורך משק"י ההדרכה של פיקוד העורף יכולים ליצור אינספור תרחישי חילוץ לתרגול קבלת החלטות אשר יתרגלו את מכלול התפקידים בגדוד.

המחולל מבוסס שאלות טקסט המלוות במדיות. בסביבת המאמן יתרגלו החיילים קבלת החלטות על ידי מענה שאלות חד ורב ברירה המוצגות כתרחיש חילוץ לכוד. בסופו של התרגול יוצג לחייל סיכום של פערי הידע אותם עליו להשלים טרם התרגול המעשי.

ראה גם: